Zniesienie obowiązku posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE

Od 11 czerwca 2017 roku obywatele Ukrainy będą mogli wjechać do Polski bez konieczności wcześniejszego uzyskania wizy. Zniesienie obowiązku posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do UE dotyczy wszystkich krajów członkowskich UE z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Obywatele Ukrainy mogą wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni – w ciągu pół roku – w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

Wymogi

Jednak muszą spełniać też pozostałe warunki wjazdu określone w Kodeksie Granicznym Schengen:

  • Ważny paszport biometryczny
  • Uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu
  • Dysponowanie wymaganymi środkami finansowymi (300 zł do 3 dni i 75 zł na każdy kolejny dzień)
  • Nie mogą także widnieć w bazach danych jako te, którym – z różnych przyczyn – odmówiono wcześniej wjazdu, oraz nie mogą zostać uznane za zagrażające porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznego.

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy może trwać maksymalnie 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą poprzednie pobyty krótkoterminowe, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen, również sprzed 11 czerwca 2017 r. – zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

Wykonywanie pracy w Polsce

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem, że będą mieli odpowiednie dokumenty, np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

W związku z wprowadzeniem ruchu bezwizowego uregulowano też kwestię pobytu na terytorium Polski cudzoziemców w trakcie toczącego się przed wojewodą postępowania o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Jeśli wniosek został złożony w terminie oraz nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wówczas w dokumencie podróży wnioskodawcy zostaje umieszczony stempel potwierdzający złożenie w terminie wniosku.

Cudzoziemiec, który ma taki stempel, może wjechać do Polski w ruchu bezwizowym wyłącznie wtedy, jeżeli nie wykorzystał – w okresie przed procedurą i w jej trakcie – 90 dni pobytu w okresie 180-dniowym. Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd do Polski może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej.

Dopiero po wykorzystaniu całego okresu pobytu przysługującego w ramach ruchu bezwizowego, następuje płynne przejście na uprawnienia wynikające ze złożenia w terminie wniosku na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.