Sprawy rodzinne

Od wielu lat prowadzimy sprawy rodzinne. Posiadamy bogate doświadczenie w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku czy też dotyczących kontaktów z dziećmi. Poniżej znajdą Państwo opis poszczególnych postępowań, w których się specjalizujemy.

Rozwody i podział majątku

Nasi adwokaci reprezentowali Klientów w kilkuset sprawach o rozwód i podział majątku, dzięki czemu znają ich specyfikę, potrafią przewidzieć skutki podejmowanych działań, jak również ocenić szanse Klienta.

Rozwód

Sprawy rodzinne wiążą się zazwyczaj z emocjami, dlatego też nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie, poufność, zrozumienie oraz pomoc w przejściu przez cały proces. Już podczas pierwszego spotkania staramy się poznać sytuację, ustalić czy zachodzą przesłanki orzeczenia rozwodu, a następnie zaproponować Klientowi sposób postępowania. W tego typu sprawach zastosowanie znajduje prawo rodzinne – adwokat ma za zadanie dobrze się w nim orientować, by maksymalnie pomóc Klientowi. Wiemy, że są to trudne chwile dla naszych Klientów, dlatego chcemy zdjąć z Nich troskę o kwestie prawne oraz proceduralne. Adwokat w sprawach rozwodowych często jest jedyną osobą, która potrafi obiektywnie spojrzeć na sprawę, wysłuchać, a następnie profesjonalnie zadbać o interesy Klienta w sądzie. Dobry adwokat od rozwodów musi zachować dystans, a jednocześnie być oparciem i lojalnym sprzymierzeńcem.

Jedną z zasadniczych kwestii w sprawach o rozwód jest określenie, czy sąd w wyroku rozwodowym ma orzekać o winie czy też ma zaniechać orzekania o winie. Gdy obie strony chcą rozstać się bez orzekania o winie i nie pozostają w konflikcie co do wspólnych małoletnich dzieci, rozwód z pewnością jest mniej bolesny. Jak jednak pokazuje praktyka w większości przypadków strony walczą o winę, alimenty, władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem. Przechodzenie przez to wszystko samemu bywa udręką. W takich sytuacjach nasi adwokaci zapewniają nie tylko fachowe doradztwo, lecz także potrafią być głosem rozsądku w kwestiach wiążących się dla Klienta ze stresem oraz emocjami.

Dbamy o to, aby w sprawach rozwodowych nie rzucać słów na wiatr, lecz wszelkie twierdzenia popierać dowodami. Należy bowiem pamiętać, że sąd nie zna całej prawdy, a tylko taką prawdę, która wynika z akt sprawy. Naszym zadaniem jest zaś dostarczenie sądowi obszernego materiału dowodowego, aby relacja przekazywana przez Klienta pokrywała się z prawdą wynikającą z akt sądowych. Prowadząc sprawy rozwodowe, dbamy o to, aby dzieci były jak najmniej angażowane w rozwód rodziców. Z racji tego, że jesteśmy stanowczo przeciwni wciąganiu ich w konflikt pomiędzy rodzicami, staramy się temu przeciwdziałać, gdy takie działania podejmuje druga strona. Wystarczy, że podopieczni wyczuwają ogromny stres wywołany takimi sprawami jak alimenty czy podział majątku, które zajmują głowy ich opiekunów.

Podział majątku

Szczególnie skomplikowane bywają sprawy o podział majątku małżonków. Jeśli pomiędzy stronami istniał ustrój wspólności majątkowej, to z chwilą rozwodu wspólność ta ustaje. Co do zasady majątek, który zgromadzono przez czas trwania małżeństwa należy do obu małżonków (zarobione pieniądze, zakupione nieruchomości i ruchomości), a zgodnie z przepisami udziały byłych małżonków w tym majątku są równe. W wyjątkowych sytuacjach można jednak domagać się ustalenia nierównych udziałów. Zdarza się też, że powstaje spór co do tego, które składniki majątkowe stanowią majątek wspólny, a które są wyłączną własnością jednego z małżonków. Często więc nie tylko to, co który z małżonków ma otrzymać, jest przedmiotem sporu, lecz również to, co stanowi ten majątek czy też w jakiej części powinien on przypaść stronom.

Nasi adwokaci zajmują się dążeniem właśnie do tego, aby podział majątku został przeprowadzony z maksymalną ochroną interesów Klienta i żeby z majątku tego otrzymał jak najwięcej. Z naszych obserwacji wynika, że dla wielu osób obie te sprawy (o rozwód i o podział majątku) są często równie ważne, dlatego opracowując strategię prowadzenia procesu rozwodowego, staramy się podejmować działania mające na celu już na tym etapie wzmocnić pozycję Klienta w przyszłej sprawie o podział majątku.

Alimenty – Władza rodzicielska – Kontakty z dzieckiem

Kancelaria „Steidler | Luty | Adamski – Adwokaci i Radcowie Prawni” prowadzi także sprawy o alimenty oraz postępowania związane z władzą rodzicielską oraz kontaktami z dzieckiem.

Szczególną wagę przywiązujemy do świadczenia pomocy ojcom dzieci, którzy często czują się w sądzie na nierównej pozycji. Na co dzień obserwujemy sytuacje, w których prawa ojca doznają uszczerbku. Podejmujemy więc walkę z traktowaniem ojców jako rodziców drugiej kategorii, a tym samym odseparowywanie ich od dzieci w trakcie postępowań sądowych. Staramy się przeciwdziałać każdym przejawom dyskryminacji ojców dzieci, gdyż przecież nie tylko „matka jest tylko jedna”, lecz jednego dziecko ma też ojca, o czym nierzadko się zapomina.

Równie aktywnie staramy się jednak pomóc matkom, które zostają często pozostawione same z dziećmi, bez pomocy oraz środków na ich utrzymanie. Bardzo wiele jest sytuacji, w których to ojcowie dzieci nie biorą za nie odpowiedzialności, a cały ciężar utrzymania i wychowania małoletnich dzieci spoczywa na ich matkach. W takich przypadkach oferujemy wsparcie i pomoc przy dochodzeniu wszelkich związanych z tym roszczeń, na każdym etapie sprawy. Na pierwszym miejscu stawiamy bowiem dobro dziecka, dążąc do tego, aby miało zapewnione jak najlepsze warunki bytowe oraz aby mogło wychowywać się z udziałem obojga rodziców.

Tym niemniej zdarzają się skrajne przypadki, w których udział rodzica w życiu dziecka powinien być ograniczony lub nawet wyeliminowany. W tego typu przypadkach – również kierując się dobrem dziecka – podejmujemy zdecydowane środki prawne w celu jego ochrony.

 

Sprawa o alimenty

Sprawy o alimenty zmierzają do ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości płatnika alimentów, a w niektórych przypadkach tylko do ustalenia podstaw do zmiany (obniżenia lub podwyższenia) bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Alimenty mogą przysługiwać na rzecz rozwiedzionego małżonka, dzieci oraz krewnych.

Z reguły proces o alimenty wywołuje wiele emocji po obu stronach. Zobowiązany do uiszczania alimentów często uważa, że roszczenie o alimenty jest wygórowane, z kolei uprawniony do alimentów zawyża koszty swoich usprawiedliwionych potrzeb. Dlatego tak istotne jest właściwe poprowadzenie postępowania dowodowego przed sądem i wykazanie swoich racji. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że zobowiązanie alimentacyjne jest obowiązkiem wieloletnim. Ustalone alimenty mogą być dochodzone przez wiele lat, a zatem niezmiernie istotne jest uzyskanie jak najlepszego wyniku sprawy.

Nasi adwokaci prowadzą tego typu sprawy, dążąc do osiągnięcia najkorzystniejszego dla Klienta rozstrzygnięcia. Z pomocą adwokata można przygotować się właściwie do rozprawy już na etapie sporządzenia pozwu (odpowiedzi na pozew), zabezpieczyć swoje interesy na czas trwania procesu, a następnie mieć gwarancję i poczucie właściwego oraz rzetelnego prowadzenia sprawy przed sądem.

Władza rodzicielska

Pod pojęciem władzy rodzicielskiej należy rozumieć zarówno prawa, jak i obowiązki, jakie mają rodzice względem dzieci, w szczególności dotyczy to sprawowania opieki nad małoletnim i jego majątkiem oraz wychowania dziecka. Władza rodzicielska powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa aż do momentu uzyskania przez to dziecko 18 roku życia.

Władza rodzicielska jest, co do zasady, wykonywana przez oboje rodziców, choć po rozwodzie może być powierzona jednemu z nich, z ograniczeniem władzy drugiego lub też pozostawiona obojgu rodzicom. Może zdarzyć się również tak, że rodzic zostanie władzy rodzicielskiej pozbawiony.

Sąd może ograniczyć władzę jednego z rodziców, szczególnie w sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją oddzielnie. W takim przypadku jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, a drugi utrzymuje pełnię władzy rodzicielskiej. Przez ograniczenie władzy rodzicielskiej, rodzic którego ograniczenie dotyczy ma tylko prawo uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka, najczęściej w tych określonych przez sąd.

Aby faktycznie mieć wpływ na życie dziecka, osoba taka w czasie procesu powinna walczyć o określenie przez sąd szerokich i konkretnie określonych uprawnień.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej orzeka się w przypadku, gdy rodzice rażąco nadużywają swoich obowiązków lub rodzice rażąco zaniedbują swoje obowiązki lub też istnieje trwała przeszkoda w jej wykonywaniu.

Sąd może przywrócić władzę rodzicielską rodzicowi, który został jej pozbawiony, jeżeli zostaną usunięte okoliczności, które były podstawą orzeczenia o pozbawieniu tej władzy.

Prawo do kontaktów

Sprawowanie kontaktów z dzieckiem jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodzica. Jest ono niezależne od władzy rodzicielskiej. Nawet więc jeżeli rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej pozbawiony, cały czas prawo do kontaktów mu przysługuje. Może być ono jednak uregulowane przez sąd w postępowaniu sądowym.

Jeżeli rodzice są w stanie się porozumieć, kwestia ta nie nastręcza większych problemów. Nie dzieję się tak jednak zawsze. Aby też uniknąć w przyszłości konfliktów i niejasności, warto dokładnie określić zasady sprawowania kontaktów – terminów, miejsca oraz sposobu odbierania i odwożenia dziecka. W tym celu należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Sąd, rozstrzygając od kontaktach rodzica z dzieckiem, bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. W przypadku zagrożenia tego dobra może również ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem bądź ostatecznie zakazać takich kontaktów. Należy ustalić tę kwestię w sposób jak najbardziej precyzyjny. Nasi adwokaci, korzystając z doświadczenia w tego typu sprawach, doradzają, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie, jakie są realne szanse na korzystne rozstrzygnięcie, jak również reprezentują Klientów przed sądem.

To samo dotyczy sytuacji, gdy któreś z rodziców nie wykonuje lub utrudnia kontakty z dzieckiem. W takim wypadku niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego, w którym kontakty te zostaną zapewnione. Również w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi kluczową rolę odgrywają dowody przeprowadzone przed sądem. Staramy się zatem, aby nasze twierdzenia i wnioski były poparte odpowiednimi i wiarygodnymi dowodami.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij