Sprawy rodzinne

Od wielu lat prowadzimy sprawy rodzinne. Mamy bogate doświadczenie w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty czy też dotyczących kontaktów z dziećmi. Sprawy rodzinne wiążą się zazwyczaj z emocjami, dlatego też nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie, poufność, zrozumienie oraz pomoc w przejściu przez cały proces. Już podczas pierwszego spotkania staramy się poznać sytuację, ustalić, czy zachodzą przesłanki orzeczenia rozwodu. W następnym kroku proponujemy Klientowi sposób postępowania. W tego typu sprawach zastosowanie znajduje prawo rodzinne – adwokat ma za zadanie dobrze się w nim orientować, by maksymalnie pomóc Klientowi. Wiemy, że są to trudne chwile dla naszych Klientów, dlatego chcemy zdjąć z Nich troskę o kwestie prawne oraz proceduralne. Adwokat w sprawach rozwodowych często jest jedyną osobą, która potrafi obiektywnie spojrzeć na sprawę, wysłuchać, a następnie profesjonalnie zadbać o interesy Klienta w sądzie. Sprawy rodzinne w tym wypadku najlepiej więc powierzyć właśnie takiej zaufanej osobie postronnej. Emocje nie są dobrym doradcą, zwłaszcza w sądzie.

Prawo rodzinne – adwokat od rozwodów i alimentów

Jedną z zasadniczych kwestii w sprawach o rozwód jest określenie, czy sąd w wyroku rozwodowym ma orzekać o winie. Jeśli obie strony chcą rozstać się bez orzekania o winie i nie pozostają w konflikcie co do wspólnych małoletnich dzieci, rozwód z pewnością jest mniej bolesny. Jak jednak pokazuje praktyka, w większości przypadków strony walczą o winę, władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem. Przechodzenie przez to wszystko samemu bywa udręką. W takich sytuacjach nasi adwokaci zapewniają nie tylko fachowe doradztwo, lecz także potrafią być głosem rozsądku w kwestiach wiążących się dla Klienta ze stresem oraz emocjami. Reprezentowali Klientów w kilkuset sprawach o rozwód, dzięki czemu znają ich specyfikę, potrafią przewidzieć skutki podejmowanych działań, jak również ocenić szanse Klienta. Dobry prawnik specjalizujący się w rozwodach musi zachować dystans, a jednocześnie być oparciem i lojalnym sprzymierzeńcem. Pieniądze niejednokrotnie w życiu bywają kością niezgody, najlepiej więc ustrzec się przed konfliktem, zatrudniając adwokata.

Rozwód

Dbamy o to, aby w sprawach rozwodowych nie rzucać słów na wiatr, lecz wszelkie twierdzenia popierać dowodami. Należy bowiem pamiętać, że sąd nie zna całej prawdy, a tylko taką prawdę, która wynika z akt sprawy. Naszym zadaniem jest zaś dostarczenie sądowi obszernego materiału dowodowego, aby relacja przekazywana przez Klienta pokrywała się z prawdą wynikającą z akt sądowych. Prowadząc sprawy rozwodowe, dbamy o to, aby dzieci były jak najmniej angażowane w rozwód rodziców. Cały proces oparty jest o prawo rodzinne. Adwokat stara się dbać nie tylko o dobro samego Klienta, ale również jego potomstwa. Z racji tego, że jesteśmy stanowczo przeciwni wciąganiu małoletnich w konflikt pomiędzy rodzicami, staramy się temu przeciwdziałać, gdy takie działania podejmuje druga strona.

Dzieci wyczuwają ogromny stres wywołany takimi sprawami, jak rozwód i alimenty, które zajmują głowy ich opiekunów. Warto nie dopuszczać do takich sytuacji i postawić dzieci na pierwszym miejscu, aby jak najmniej odbiła się na nich ta sytuacja. Jeśli chodzi o prawo rodzinne, adwokat zajmuje się sprawami stresującymi dla Klientów. Mogą być oni pewni, że przebiegną one w sposób jak najbardziej dla nich komfortowy. Zapewnienie prywatności rodziny to jedno z najważniejszych zadań dla adwokata — alimenty, dokumentacja czy postępowanie sądowe pozostaną objęte tajemnicą dla osób postronnych. Naszych prawników wyróżnia pełny profesjonalizm, a także oddanie każdemu zleceniu. W jakiejkolwiek kwestii z zakresu prawa rodzinnego adwokat doradzi najlepiej. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że wie on, jakie rozwiązanie będzie najodpowiedniejsze.

Adwokat specjalizujący się w sprawach o podział majątku

Rozpad związku to trudny moment dla każdego. Szczególnie skomplikowane bywają sprawy o podział majątku małżonków. Jeśli pomiędzy stronami istniał ustrój wspólności majątkowej, to z chwilą rozstania wspólność ta ustaje. W takich sytuacjach dobrze sprawdzi się osoba znająca prawo rodzinne, czyli adwokat. Co do zasady majątek, który zgromadzono przez czas trwania małżeństwa, należy do obu małżonków (zarobione pieniądze, zakupione nieruchomości i ruchomości), a zgodnie z przepisami udziały byłych małżonków w tym majątku są równe. W wyjątkowych sytuacjach można jednak domagać się ustalenia nierównych udziałów.

Zdarza się też, że powstaje spór co do tego, które składniki majątkowe stanowią majątek wspólny, a które są wyłączną własnością jednego z małżonków. Często więc nie tylko to, co który z małżonków ma otrzymać, jest przedmiotem sporu, lecz również to, co stanowi ten majątek i w jakiej części powinien on przypaść stronom. Sprawy o podział majątku wymagają rzetelnej oraz szczegółowej pracy. Klienci mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo oraz sprawnie przeprowadzone postępowanie. Kwestie zabezpieczenia są dla nas najważniejsze. Nasi adwokaci zajmują się dążeniem właśnie do tego, aby podział dóbr i środków finansowych został przeprowadzony z maksymalną ochroną interesów Klienta i żeby z majątku tego otrzymał jak najwięcej. Z naszych obserwacji wynika, że dla wielu osób obie te sprawy – rozwód i podział majątku – są często równie ważne, dlatego opracowując strategię prowadzenia procesu rozwodowego, staramy się podejmować działania mające na celu już na tym etapie wzmocnić pozycję Klienta.

Alimenty – Władza rodzicielska – Kontakty z dzieckiem

Kancelaria „Steidler | Luty | Adamski – Adwokaci i Radcowie Prawni” prowadzi także sprawy o alimenty oraz postępowania związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem. Szczególną wagę przywiązujemy do świadczenia pomocy ojcom dzieci, którzy często czują się w sądzie na nierównej pozycji. Na co dzień obserwujemy sytuacje, w których prawa ojca doznają uszczerbku. Podejmujemy więc walkę z traktowaniem ojców jako rodziców drugiej kategorii, a tym samym odseparowywaniem ich od dzieci w trakcie postępowań sądowych. Staramy się przeciwdziałać każdym przejawom dyskryminacji ojców dzieci, gdyż nie tylko „matka jest jedna”, lecz dziecko ma też jednego ojca, o czym nierzadko się zapomina.

Aktywnie staramy się pomagać również matkom, które zostają często pozostawione same z dziećmi, bez pomocy oraz środków na ich utrzymanie. Zdarza się wiele sytuacji, w których to ojcowie dzieci nie biorą za nie odpowiedzialności, a cały ciężar utrzymania i wychowania małoletnich spoczywa na ich matkach. W takich przypadkach oferujemy wsparcie i pomoc przy dochodzeniu wszelkich roszczeń z tym związanych, na każdym etapie sprawy. Oparcie w osobie mającej doświadczenie okazuje się w takich chwilach bardzo ważne, dlatego warto skorzystać z usług specjalisty, jakim jest adwokat. Alimenty to jedna z rzeczy, o które ten pomaga się starać. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro dziecka, dążąc do tego, aby miało zapewnione jak najlepsze warunki bytowe oraz aby mogło wychowywać się z udziałem obojga rodziców.

Niemniej jednak zdarzają się skrajne przypadki, w których udział rodzica w życiu dziecka powinien być ograniczony lub nawet wyeliminowany. W tego typu przypadkach – również kierując się dobrem dziecka – podejmujemy zdecydowane środki prawne w celu jego ochrony. Adwokat ubiegający się o alimenty w imieniu klienta zawsze stara się postawić w jego sytuacji. Dzięki temu z pełnym zaangażowaniem może podejść do sprawy.

 

Sprawa o alimenty

Sprawy o alimenty zmierzają do ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości płatnika. W niektórych przypadkach chodzi tylko o ustalenie podstaw do zmiany (obniżenia lub podwyższenia) bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego. W każdej z wymienionych sytuacji o najkorzystniejszy wynik sprawy zadba nasz doświadczony adwokat. Alimenty mogą przysługiwać na rzecz rozwiedzionego małżonka, dzieci oraz krewnych. To zatem dość skomplikowany temat, dlatego warto sięgnąć po pomoc specjalisty.

Z reguły proces o alimenty wywołuje wiele emocji po obu stronach. Zobowiązany do ich uiszczania często uważa, że roszczenie jest wygórowane, z kolei uprawniony do ich otrzymywania zawyża koszty swoich usprawiedliwionych potrzeb. Dlatego tak istotne jest właściwe poprowadzenie postępowania dowodowego przed sądem przez doświadczonego adwokata. Alimenty przyznaje się na podstawie oceny usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Konieczne jest jednak wcześniejsze wykazanie swoich racji w sądzie. Podczas rozpraw każdy adwokat podkreśla, że są one zobowiązaniem wieloletnim. Związane z nimi należności finansowe mogą być dochodzone przez wiele lat, a zatem niezwykle istotne jest uzyskanie jak najlepszego wyniku sprawy.

Nasi adwokaci prowadzą tego typu sprawy, dążąc do osiągnięcia najkorzystniejszego dla Klienta rozstrzygnięcia. Z pomocą adwokata można przygotować się właściwie do rozprawy już na etapie sporządzenia pozwu (odpowiedzi na pozew), zabezpieczyć swoje interesy na czas trwania procesu, a następnie mieć gwarancję i poczucie właściwego oraz rzetelnego prowadzenia sprawy przed sądem.

Władza rodzicielska

Pod pojęciem władzy rodzicielskiej należy rozumieć zarówno prawa, jak i obowiązki, jakie mają rodzice względem dzieci, w szczególności dotyczy to sprawowania opieki nad małoletnim i jego majątkiem oraz wychowania dziecka. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są nieodłączną częścią pracy adwokata. Obejmuje ono m.in. władzę rodzicielską, która powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa aż do momentu uzyskania przez nie roku życia. Jest ona co do zasady wykonywana przez oboje rodziców, choć po rozwodzie może być powierzona jednemu z nich, z ograniczeniem władzy drugiego lub też pozostawiona obojgu rodzicom. Może zdarzyć się również tak, że rodzic zostanie władzy rodzicielskiej pozbawiony.

Sąd może ograniczyć władzę jednego z rodziców szczególnie w sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją oddzielnie. W takim przypadku jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, a drugi utrzymuje pełnię władzy rodzicielskiej. Przez ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzic, którego ograniczenie dotyczy, ma tylko prawo uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka, najczęściej tych określonych przez sąd.

Aby faktycznie mieć wpływ na życie dziecka, osoba taka w czasie procesu powinna walczyć o określenie przez sąd szerokich i konkretnie określonych uprawnień. Pozbawienie władzy rodzicielskiej orzeka się w przypadku, gdy rodzice rażąco nadużywają swoich obowiązków lub je zaniedbują. Taka konieczność zachodzi również, jeśli istnieje trwała przeszkoda w jej wykonywaniu. Sąd może przywrócić władzę rodzicielską rodzicowi, który został jej pozbawiony, jeżeli zostaną usunięte okoliczności, które były podstawą orzeczenia o pozbawieniu tej władzy.

Prawo do kontaktów

Sprawowanie kontaktów z dzieckiem jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem rodzica. Jest ono niezależne od władzy rodzicielskiej. Nawet jeżeli rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej pozbawiony, cały czas prawo do kontaktów mu przysługuje. Może być ono jednak uregulowane przez sąd w postępowaniu sądowym. Jeżeli rodzice są w stanie się porozumieć, kwestia ta nie nastręcza większych problemów. Nie dzieje się tak jednak zawsze. Aby też uniknąć w przyszłości konfliktów i niejasności, warto dokładnie określić zasady sprawowania kontaktów – terminów, miejsca oraz sposobu odbierania i odwożenia dziecka. W tym celu należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Sąd, rozstrzygając o kontaktach rodzica z dzieckiem, bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. W przypadku zagrożenia tego dobra może również ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem bądź ostatecznie zakazać takich kontaktów. Należy ustalić tę kwestię w sposób jak najbardziej precyzyjny, uwzględniając zapisy prawa rodzinnego. Nasz adwokat, korzystając z doświadczenia w tego typu sprawach, doradza, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie. Określa też, jakie są realne szanse na korzystne rozstrzygnięcie, jak również reprezentuje Klientów przed sądem.

Sąd, rozstrzygając o kontaktach rodzica z dzieckiem, bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. W przypadku zagrożenia tego dobra może również ograniczyć kontakt rodzica z dzieckiem bądź ostatecznie zakazać takich kontaktów. Należy ustalić tę kwestię w sposób jak najbardziej precyzyjny, uwzględniając zapisy prawa rodzinnego. Nasz adwokat, korzystając z doświadczenia w tego typu sprawach, doradza, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie. Określa też, jakie są realne szanse na korzystne rozstrzygnięcie, jak również reprezentuje Klientów przed sądem.

To samo dotyczy sytuacji, gdy któreś z rodziców nie wykonuje lub utrudnia kontakty z dzieckiem. W takim wypadku niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego, w którym kontakty te zostaną zapewnione. Również w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi kluczową rolę odgrywają dowody przeprowadzone przed sądem. Staramy się zatem, aby nasze twierdzenia i wnioski były poparte odpowiednimi i wiarygodnymi dowodami.


Często zadawane pytania

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne stanowi odłam prawa cywilnego, który dotyczy norm prawnych regulujących m.in. stosunki majątkowe oraz niemajątkowe zachodzące między małżonkami lub krewnymi, a także stosunki wynikające z opieki, kurateli czy przysposobienia. Rozwiązując drogą sądową tego rodzaju problemy, warto skorzystać z pomocy prawnika rodzinnego, który specjalizuje się właśnie w tej dziedzinie.

Czym w praktyce zajmuje się prawo rodzinne?

Prawo rodzinne zajmuje się regulowaniem wiążących członków rodziny norm. W jego zakres wchodzą takie zagadnienia jak m.in. podział majątku, rozwód, prawo do kontaktów z dzieckiem czy rozstrzygnięcie sporów dotyczących władzy rodzicielskiej.

Prawo rodzinne – czym zajmuje się adwokat?

Adwokat doradza klientom odpowiedni sposób postępowania, sporządza pisma, pomaga dostarczyć sądowi wymagany materiał dowodowy, a przy okazji stanowi również głos rozsądku i swego rodzaju oparcie dla klienta. Adwokat od spraw rodzinnych niejednokrotnie jest jedyną osobą w otoczeniu klienta, która obiektywnie rozpatruje problem i udziela wartościowych porad. 

Jak rozstrzyga się spór o podział majątku?

Sprawy dotyczące sporu o majątek wymagają rzetelnej i fachowej pracy adwokata będącego ekspertem od prawa rodzinnego. Rozwód, jako definitywne zakończenie związku małżeńskiego, znosi wspólność ustawową. Oznacza to, że z chwilą uprawomocnienia decyzji o rozwodzie, byli małżonkowie mogą dokonać podziału majątku, jeśli nie był on wcześniej objęty intercyzą. Sprawa może zostać załatwiona polubownie, poprzez umowę zawartą przed notariuszem, lub przy pomocy obytego w sprawach rodzinnych adwokata.

Alimenty – dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Rozstrzygnięcie kwestii obowiązku alimentacyjnego bywa problematyczne. Dlatego warto skorzystać w tym przypadku z pomocy adwokata lub radcy prawnego zajmującego się sprawami rodzinnymi. Specjalista pomaga przygotować pozew o alimenty lub na taki pozew odpowiedzieć, a ponadto reprezentuje klienta w sądzie. Należy wspomnieć także o tym, że skorzystanie z pomocy fachowca znacznie przyspiesza proces rozpatrywania sprawy w sądzie.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij