Rozwód – sprawy o rozwód – podstawowe informacje

Rozwód

Sprawy o rozwód rozpoznawane są w postępowaniu odrębnym, różniącym się nieco od typowego procesu cywilnego.

Do jakiego sądu wnieść pozew o rozwód?

W pierwszej kolejności warto pamiętać, że do przeprowadzenia sprawy o rozwód właściwy jest wyłącznie Sąd Okręgowy. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. 

 Szanse na utrzymanie małżeństwa a rozwód

Jeżeli zdaniem sądu istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, strony mogą zostać skierowane do mediacji. W przypadku spraw rozwodowych przewidziana została także szczególna możliwość zawieszenia postępowania. Jeżeli bowiem sąd nabierze przekonania, że istnieją szanse na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania. Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

Podstawowe zasady postępowania rozwodowego

Powództwo wzajemne o rozwód jest niedopuszczalne i w trakcie trwania sprawy nie można wszcząć odrębnej sprawy o rozwód. Nie oznacza to, że pozwany małżonek nie może również żądać rozwodu.

Ponadto adwokat prowadzący sprawę o rozwód musi uzyskać od Klienta pełnomocnictwo szczególne do prowadzenia sprawy rozwodowej – w tym wypadku nie wystarczy ogólne umocowanie.

Dla małżeństw posiadających dzieci ważna może okazać się informacja, że małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a dzieci (wnuki) stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków. Dzięki temu ograniczona została możliwość angażowania dzieci w proces pomiędzy rodzicami.

W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Samo zaś postępowanie dowodowe ma na celu ustalenie przyczyn rozpadu małżeństwa, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji. Sąd musi natomiast zachować czujność w przypadku uznania powództwa przez pozwanego małżonka, gdyż jest zobowiązany sprawdzić, jakie były przyczyny uznania.

Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

W czasie trwania procesu o rozwód nie można także wszcząć odrębnej sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi za okres od wytoczenia powództwa o rozwód , a jeśli w chwili wniesienia pozwu rozwodowego postępowanie takie zostało wszczęte, to ulega ono zawieszeniu (UWAGA – sądy zazwyczaj przekazują sprawę Sądowi Okręgowemu, przed którym toczy się sprawa o rozwód). Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku spraw dotyczących władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron lub o ustalenie kontaktów z nimi.

Są to niejako kodeksowe różnice występujące pomiędzy postępowaniem rozwodowym a normalnym procesem. Wiele różnic w prowadzeniu sprawy oraz przebiegu postępowania wypracowała także praktyka.

Masz pytania? Zadzwoń!

adwokat Wojciech Luty – + 48 694 491 095Author: Wojciech Luty
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, po której ukończeniu zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki uzyskując jeden z najlepszych wyników. Wspólnik oraz jeden z założycieli Kancelarii. Prywatnie pasjonat kolarstwa szosowego i fotografii.