Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza zakończenie jej bytu. Powszechnie uważa się, że może to nastąpić jedynie poprzez ogłoszenie jej upadłości, lecz sposobów rozwiązania spółki z o.o. jest jednak więcej i nie zawsze likwidacja musi oznaczać jej upadłość.

Przyczyny rozwiązania spółki z o.o.

Kodeks Spółek Handlowych jako przyczyny rozwiązania spółki wymienia:

  • przyczyny przewidziane w umowie spółki – klasycznym przykładem, w którym to postanowienia umowne decydują o rozwiązaniu spółki jest zawarcie jej na określony czas lub dla osiągnięcia danego celu. Postanowienie takie nie jest bezwzględne, gdyż wspólnicy mogą zdecydować o kontynuowaniu istnienia spółki. Często jako przyczynę rozwiązania spółki określa się w umowach poniesienie przez nią straty lub utrata uprawnień do prowadzenia działalności;
  • uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza – większością 2/3 głosów wspólnicy mogą zadecydować o rozwiązaniu spółki z o.o. i musi ona zostać zamieszczona w protokole notarialnym;
  • ogłoszenie upadłości spółki – ogłoszenie upadłości następuje, gdy spółka jest niewypłacalna, co następuje w momencie, gdy spółka nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości nie zawsze też oznacza likwidację spółki, gdyż postępowanie upadłościowe może zakończyć się np. układem;
  • inne przyczyny przewidziane prawem – inne przyczyny rozwiązania spółki z o.o. to przede wszystkim orzeczenia sądowe o rozwiązaniu spółki.

Zanim jednak spółka zakończy swoje istnienie zachodzi potrzeba uporządkowania jej spraw, co następuje albo w postępowaniu likwidacyjnym, albo też upadłościowym.

Podstawowe różnice pomiędzy postępowaniem likwidacyjnym a upadłościowym

Często postępowania te są ze sobą mylone, co wynika zapewne z faktu, że w ramach postępowania upadłościowego może być przeprowadzona likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże postępowanie likwidacyjne na gruncie przepisów KSH jest odmiennym postępowaniem niż upadłość obejmująca likwidacje majątku spółki. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowa różnica polega na tym, iż postępowanie likwidacyjne prowadzone jest właściwie przez samą spółkę, tj. przez likwidatorów wybranych przez zgromadzenie wspólników lub sąd. Zazwyczaj są nimi członkowie zarządu, lecz nie zawsze. Natomiast po ogłoszeniu upadłości spółki organy spółki tracą faktyczną kontrolę nad spółką, która jest obowiązana wskazać i wydać zarządcy masy upadłości (np. syndykowi) cały swój majątek i dokumentację. Postępowanie upadłościowe jest ponadto kosztowne i w wielu przypadkach nie może być przeprowadzone, gdyż majątek chcącej ogłosić upadłość spółki nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przebieg postępowania likwidacyjnego w zarysie

Nie wdając się w zagadnienia związane z postępowaniem upadłościowym warto jednak wyjaśnić, jak przebiega postępowanie likwidacyjne prowadzone na gruncie przepisów KSH. A więc na początku, po wyborze likwidatorów, powinni oni ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Likwidację prowadzi się pod firmą (nazwą) spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Na likwidatorach ciążą zaś obowiązki polegające na sporządzeniu bilansu otwarcia likwidacji, zakończeniu interesów spółki, ściągnięciu należności, wypełnieniu zobowiązań, spieniężeniu majątku i jego podziale pomiędzy wspólników. Następnie zgromadzenie wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne). Po zakończeniu likwidacji majątku spółki, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki w/w sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym złożeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. z rejestru przedsiębiorców stanowi ostateczne zakończenie istnienia spółki.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że likwidacja spółki z o.o. jest procesem zazwyczaj długotrwałym i skomplikowanym. Dlatego też nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przy prowadzeniu postępowań likwidacyjnych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Steidler, Luty, Adamski - Adwokaci i Radcowie Prawni - Kancelaria Kraków informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij