Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest ciekawym i zazwyczaj rozsądnym rozwiązaniem. Wraz z rozwojem działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców zaczyna dostrzegać potrzebę zmiany dotychczasowej formy prawnej prowadzonej firmy. W przypadku zwiększenia się obrotów oraz planowanych/podejmowanych inwestycji kontynuowanie prowadzenia działalności w formie jednoosobowej wiąże się ze znacznym ryzykiem. Wynika to z faktu, że przedsiębiorca jednoosobowy ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, a więc całym swoim majątkiem. Często jednak decyzja o przekształceniu działalności w spółkę wywołana jest stosunkami rodzinnymi, gdy rodzic chciałby przekazać dzieciom dzieło swojego życia, jakim nierzadko jest rozwijana przez lata firma. Przyczyną podjęcia decyzji o przekształceniu jest też zamiar prowadzenia działalności we współpracy z innymi osobami.

W niniejszym artykule omówione zostaną ogólne zasady tzw. przekształcenia kodeksowego, a więc pozwalającego na płynne kontynuowanie działalności w nowej formie, m.in. bez konieczności zawierania nowych umów, uzyskiwania nowych zezwoleń, przenoszenia składników majątku. Mowa więc będzie o uregulowanym przepisami Kodeksu spółek handlowych przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Kto może przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.?

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzona przepisami ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadziła możliwość przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa w kapitałową spółkę prawa handlowego (tj. spółkę z o.o. lub spółkę akcyjna).

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych każda osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą ma możliwość przekształcenia w spółkę kapitałową z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków.

Od czego zacząć przekształcenie w spółkę z o.o.?

Procedura przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę jest sformalizowana i w większości przypadków wymaga udziału prawnika oraz księgowego. Można podzielić ją na kilka etapów.

Etap I – plan przekształcenia

W pierwszej kolejności konieczne jest opracowanie planu przekształcenia spełniającego wymogi nałożone przepisami prawa wraz z załącznikami. Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się bowiem:

 • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 • powołania członków organów spółki przekształconej;
 • zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują, że plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej jego majątku na dany dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Oznacza to, że jeżeli plan przekształcenia będzie sporządzony np. w dniu 30 września, to wartość bilansowa może zostać ustalone na dowolny dzień sierpnia. Jeżeli jednak plan zostałby podpisany w dniu 1 października, to wartość bilansowa musi być określona na dany dzień we wrześniu.

Do planu przekształcenia obowiązkowo należy dołączyć:

 • projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 • projekt aktu założycielskiego (statutu);
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia .

Pamiętać należy, że efektem przekształcenia ma być powstanie jednoosobowej spółki kapitałowej, dlatego też niedopuszczalne jest zaprojektowania przekształcenia tak, iż w jego efekcie spółka przekształcona mieć będzie dwóch wspólników. Można to uczynić dopiero po przekształceniu.

Etap II – poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta

Po sporządzeniu planu przekształcenia można przystąpić do etapu drugiego wiążącego się z koniecznością poddania go obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Biegły rewident ocenia plan w zakresie poprawności i rzetelności. Rewident w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej.

Etap III – przekształcenie w spółkę i rejestracja w KRS

Jeżeli opinia biegłego rewidenta będzie pozytywna można rozpocząć etap III wiążący się z docelowym przekształceniem w spółkę kapitałową i jej zarejestrowaniem w KRS.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy podpisać umowę spółki oraz sporządzić szereg dokumentów, z których najważniejszym jest oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy. Powinno ono zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:

 • typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Po przygotowaniu i podpisaniu wszystkich wymaganych dokumentów można przystąpić do rejestracji spółki w KRS.

Ile trwa przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę?

Na to pytanie trudno precyzyjnie odpowiedzieć, gdyż na czas trwania procedury wpływ ma wiele czynników niemożliwych do przewidzenia (szybkość działania danego sądu, braki w dokumentach, czas sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta). Standardowo na czas trwania przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę składa się:

 • łącznie około 7 dni roboczych na przygotowanie ze strony Kancelarii wszystkich formalności do przekształcenia;
 • 1-3 dni robocze – czas potrzebny księgowemu do przygotowania wymaganej dokumentacji
 • 2 dni robocze – 2 wizyty u notariusza;
 • czas wyznaczenia przez sąd biegłego rewidenta do badania planu przekształcenia – około 2-3 miesiące (UWAGA! – etap ten można znacznie przyspieszyć);
 • czas rejestracji to 1-3 miesiące (czas ten jest zależny od szybkości działania Sądu oraz jego pracowników, jak również prawidłowego przygotowania dokumentacji);

Ile kosztuje przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę?

Przedsiębiorstwa różnią się od siebie, co niewątpliwie wpływa na koszty przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę. Inaczej przedstawiają się one w małej firmie, niezatrudniającej pracowników, a inaczej w dużej – mającej wiele kontraktów, aktywów, zobowiązań, czy pracowników. Dlatego też w pierwszej kolejności można wymienić koszty stałe występujące zawsze:

 • około 200-250 złotych netto – koszt sporządzenia planu przekształcenia spółki przez notariusza (końcowa cena uzależniona jest od wynagrodzenia notariusza),
 • 300 złotych – opłata sądowa od wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta
 • 0,5 % wartości kapitału zakładowego – podatek od czynności cywilnoprawnych – (pobiera notariusz),
 • 500 złotych – opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki w KRS
 • 100 złotych – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Koszty, które należy ustalić indywidualnie to z kolei:

 • koszt ustalenia wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy uzależniony od tego, kto go sporządza. Często bowiem robi to księgowy i tak już zatrudniony w firmie, a więc w ramach wynagrodzenia. W innym przypadku należałoby przyjąć, iż będzie to wydatek rzędu 500-1500 zł;
 • koszt opinii biegłego rewidenta uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, treści planu wraz z załącznikami, jak również stawek danego biegłego. Zazwyczaj jest to wydatek wynoszący od 1.500 do 3.500 złotych;
 • koszt zawarcia docelowej umowy spółki przed notariuszem uzależniony jest od stawek stosowanych przez danego rejenta oraz wysokości kapitału zakładowego. Zazwyczaj jest to wydatek rzędu 500-2000 złotych netto;
 • Koszt wynagrodzenia Kancelarii za przeprowadzenie całej procedury przekształcenia działalności w spółkę jest zawsze indywidualnie ustalany z Klientem.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Prawnicy z Kancelarii przygotowują niezbędną dokumentację, zajmując się całym procesem aż do zarejestrowania spółki i dalszego wsparcia prawnego przez przekształcony podmiot.

 Author: Wojciech Luty
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, po której ukończeniu zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki uzyskując jeden z najlepszych wyników. Wspólnik oraz jeden z założycieli Kancelarii. Prywatnie pasjonat kolarstwa szosowego i fotografii.