Pomoc Frankowiczom

Jak działamy?

Nasza Kancelaria oferuję pomoc Frankowiczom, którzy zdecydują się zawalczyć o nienależnie zapłacone na rzecz banków pieniądze. Prowadzimy liczne procesy przeciwko bankom reprezentując osoby, które zaciągnęły tzw. kredyty frankowe.

Przeglądając artykuły prasowe oraz wpisy internetowe na temat „pomoc frankowiczom” najczęściej spotykanym pomysłem odzyskania pieniędzy od banku jest powołanie się na klauzulę niedozwolone w umowie kredytowej dotyczące sposobu indeksacji. W konsekwencji rozważane jest dochodzenie roszczeń z tytułu tzw. spread’u. Dotyczy to sytuacji, w której doszło do nadpłaty kredytu z tytułu dowolnej indeksacji. Banki nie mogły bowiem określać bieżących kursów walut, po których indeksowana jest spłacana rata, co często miało miejsce. Jednakże walcząc z kredytem we frankach szwajcarskich kredytobiorca nie musi być ograniczony jedynie do powoływania się na klauzule abuzywne lub do dochodzenia roszczeń z tytułu dowolnej indeksacji.

Więcej na ten temat w naszym artykule z lipca 2017 roku, z którym można zapoznać się pod klikając w link: https://wsla.pl/pomoc-frankowiczom-krakow/

Jednym z argumentów banków,  broniących się przed roszczeniami osób, które „zachęciły” do zaciągnięcia kredytu w CHF jest powoływanie się na sposób wykonywania umowy, który ich zdaniem nie naruszał obowiązujących norm i nie był sprzeczny z dobrymi obyczajami, czy też zasadami współżycia społecznego. Argumentacja banków potrafi być w tym zakresie niezwykle rozbudowana, szczegółowa i podpierana jest licznymi wyliczeniami i wykresami.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z  artykułem https://wsla.pl/pozwy-frankowiczow-a-argumenty-bankow/

Wydany w sprawie małżeństwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG C‑260/18 wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 roku wskazał sposób, w jaki prawidłowo należy w sprawach frankowych interpretować artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG. Ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób Trybunał odniósł się do kwestii unieważnienia umów frankowych.

Więcej na ten temat: https://wsla.pl/orzeczenie-tsue-w-sprawie-dziubak-cz-i-uniewaznienie-umowy-frankowej/

W sprawach frankowych sporną kwestią było uzupełnienie luki powstałej po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych (oczywiście przy założeniu, że umowa nie upada w całości). W szczególności Banki nierzadko w swojej argumentacji odwołują się do ogólnych norm prawa cywilnego, żądając uzupełnienia luki przepisami odwołującymi się do zasad współżycia społecznego. W tym zakresie orzeczenie TSUE wydane w sprawie małżeństwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG  C‑260/18  w dniu 3 października 2019 roku może okazać się bardzo pomocne.

Kwestia ta została omówiona w artykule: https://wsla.pl/orzeczenie-tsue-w-sprawie-dziubak-cz-ii-uzupelnienie-luki/

Również 2021 rok dostarczył nam wiele korzystnych dla Frankowiczów orzeczeń. Przede wszystkim Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 11/20 opowiedział się za tą drugą (teorią dwóch kondykcji) uznając, że: „Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.”

Na szczególną aprobatę zasługuje wpasowujące się w linię orzeczniczą TSUE zawarte w uzasadnieniu uchwały stwierdzenie, że „reżim zwrotu świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy kredytu (w tym indeksowanego), wynikającej z zastrzeżenia w niej klauzul abuzywnych, co do zasady nie odznacza się żadną specyfiką, która mogłaby uzasadniać wykorzystanie w prawie polskim teorii salda na korzyść banku”.

Więcej na ten temat:https://wsla.pl/2021-rokiem-korzystnym-dla-frankowiczow-cz-i/

 1. Analizujemy umowę wraz z aneksami – dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić, czy Klientowi przysługują roszczenia względem banku a jeśli tak to jakie;
 2. W przypadku stwierdzenia, że Klientowi przysługują roszczenia przeciwko bankowi dokonujemy wyliczenia, w ramach którego ustalamy:
  – kwoty CHF rat kapitałowych i odsetkowych wpłaconych na rzecz Banku w związku z umową z rozbiciem na poszczególne raty i wskazaniem czy były one uiszczane w PLN czy w walucie obcej, a także ze wskazaniem sumy uiszczonych kwot w całym okresie spłaty kredytu;
  – zmiany zadłużenia (salda kapitału kredytu) wg. banku w CHF i PLN w całym okresie spłaty kredytu;
  – wysokość dokładnego oprocentowania kredytu w danych okresach od dnia jego uruchomienia;
  – kursy jakie stosował bank;
  – inne kwoty przekazanych przez kredytobiorcę (prowizje, ubezpieczenia)
 3. Przedstawiamy Klientowi ofertę wariantową na prowadzenie sprawy wraz z określeniem kosztów sądowych oraz wynagrodzenia kancelarii.
 4. Po wyborze odpowiedniego wariantu przez Klienta zawieramy umowę oraz Klient udziela nam pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy.
 5. Przygotowujemy pozew i po jego akceptacji przez Klienta wnosimy go do sądu.
 6. Reprezentujemy Klienta przed sądami wszystkich instancji (uczestniczymy w rozprawach sądowych, rozmowach z bankiem, sporządzamy wszelkie pisma procesowe), aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

adwokat Wojciech Luty

tel.: + 48 694 491 095
e-mail: wojciech.luty@wsla.pl

radca prawny Wojciech Adamski

tel.: +48 533 704 477
e-mail: wojciech.adamski@wsla.pl

Przykładowe wyroki uzyskane dla naszych Klientów

Pomoc Frankowiczom – skontaktuj się z Kancelarią wypełniając formularz:

Jeśli są lub byli Państwo stroną umowy kredytu we frankach szwajcarskich i zainteresowani są Państwo nawiązaniem współpracy z Kancelarią uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego oraz załączenie skanu umowy. Po wstępnej analizie umowy kredytowej skontaktujemy się z Państwem przedstawiając naszą opinię na temat możliwości dochodzenia roszczeń od banku. W razie pytań zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.

* Pola wymagane

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Jesteśmy również otwarci na propozycję co do charakteru współpracy lub innych oczekiwań w stosunku do naszej kancelarii.