Pomoc frankowiczom – odzyskaj zapłacony kredyt we frankach

Kredyt we frankach – co robić?

Przeglądając artykuły prasowe oraz wpisy internetowe na temat „pomoc frankowiczom” najczęściej spotykanym pomysłem odzyskania pieniędzy od banku jest powołanie się na klauzulę niedozwolone w umowie kredytowej dotyczące sposobu indeksacji. W konsekwencji rozważane jest dochodzenie roszczeń z tytułu tzw. spread’u. Dotyczy to sytuacji, w której doszło do nadpłaty kredytu z tytułu dowolnej indeksacji. Banki nie mogły bowiem określać bieżących kursów walut, po których indeksowana jest spłacana rata, co często miało miejsce. Jednakże walcząc z kredytem we frankach szwajcarskich kredytobiorca nie musi być ograniczony jedynie do powoływania się na klauzule abuzywne lub do dochodzenia roszczeń z tytułu dowolnej indeksacji.

Nieważność umowy kredytowej

Każda umowa kredytu frankowego, czy to kredytu denominowanego, czy też indeksowanego musi być dokładnie przeanalizowana. Tym niemniej analiza ta musi być przeprowadzona nie tylko pod kątem występowania w umowie klauzul abuzywnych. W każdym przypadku należy zastanowić się, czy umowa nie jest nieważna w całości. Z uwagi na poziom skomplikowania omawianych kontraktów warto skorzystać w tym zakresie z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Naszym zdaniem, a także – jak się wydaje – zdaniem wielu sądów, zastrzeżenie w umowie kredytu mechanizmu jednostronnego, swobodnego ustalania przez bank kursów waluty (a właśnie te klauzule zazwyczaj są abuzywne), jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Podobne stanowisko zostało wyrażone w wielu wyrokach sądów (m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 maja 2015 r. I ACa 16/15. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r.VI ACa 441/13, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 października 2011 roku  VI ACa 420/11).

Pomoc frankowiczom

UOKiK: Kredyty frankowe nieważne

Zbliżony pogląd został też przedstawiony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK na przykładzie kredytu denominowanego w CHF dotyczącego przeliczania kwoty kredytu i rat kredytu na PLN w oparciu o kurs CHF wskazał między innymi, że z uwagi na abuzywność tego typu postanowień w umowie brak jest elementów dotyczących zasad ustalenia kwoty kredytu oddanej do dyspozycji kredytobiorcy oraz zasad naliczania jego rat w PLN. W konsekwencji, sąd orzekający w danej sprawie musi ocenić, czy brak danej klauzuli w kontekście niezbędnych elementów umowy kredytu może skutkować nieważnością całej umowy kredytu.

UOKiK wskazał przy tym, że zawarcie przez strony aneksu w związku z art. 4 ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw („ustawa antyspreadowa”) nie może mieć znaczenia dla skutków stosowania klauzul abuzywnych, które wystąpiły przed jego zawarciem. Niewiążąca natura postanowień abuzywnych ma bowiem charakter pierwotny, tym samym konsekwencje stosowania takiego postanowienia w postaci np. nieważności umowy będą występować od samego początku. Skoro sama umowa miałaby być nieważna, to nie ma możliwości jej modyfikacji. Podobnie w przypadku skutku w postaci bezskuteczności klauzuli – jeśli bank wykonywał uprawnienia wynikające z klauzuli abuzywnej od momentu zawarcia umowy, konsument ma możliwość  dochodzenia roszczeń wynikających z tego tytułu.

Naruszenie przepisów prawa bankowego i prawa dewizowego

Nierzadko też umowy kredytu we frankach szwajcarskich naruszały przepisy prawa bankowego, gdyż nie zawierały istotnych elementów tej umowy, m.in. nie wskazywały dokładnie kwoty i waluty kredytu.

W przypadku umów sprzed 2009 roku banki zapominały też o zasadzie walutowości. Zasada ta obowiązywała wówczas na gruncie Kodeksu cywilnego i zakazywała określania zobowiązań w innej walucie niż polski złoty. Co prawda, prawo dewizowe zezwalało bankom na obrót walutą, jednakże dozwolony obrót dewizowy powinien polegać wyłącznie na udzieleniu kredytu, w ramach którego doszłoby do przeniesienia wartości dewizowych (franków szwajcarskich) pomiędzy stronami. Często jednak banki ograniczały się jedynie do określenia kwoty kredytu w walucie obcej, a rozliczenia banku z kredytobiorcą odbywały się już walucie polskiej.

Oczywiście można też przyjmować, że udzielony kredyt był w istocie kredytem złotówkowym, zaś odniesienie się w nim do franka szwajcarskiego stanowiło wprowadzenie do stosunku prawnego umownej waloryzacji. Jednak również w takiej sytuacji nie warto poprzestawać jedynie na wytykaniu bankowi klauzul abuzywnych. W pierwszej kolejności należałoby rozważyć, czy w przypadku danego kredytu bankowego klauzula waloryzacyjna nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zasadne wydaje się też zbadanie, czy wprowadzona do umowy metoda waloryzacji prowadziła do rażącej dysproporcji wysokości świadczeń banku i kredytobiorcy.

Unieważnienie umowy kredytu – skutki

Uznanie umowy za nieważną w całości może przynieść kredytobiorcom więcej korzyści, niż tylko powoływanie się na zastosowanie przez bank klauzul niedozwolonych. Umowa jest bowiem nieważna od samego początku i to z mocy prawa. Nieważna czynność prawna nie wywołuje natomiast żadnych skutków prawnych. Strona, która uzyskała korzyść majątkową na podstawie nieważnej czynności prawnej, obowiązana jest do zwrotu tej korzyści.

A zatem w przypadku uznania umowy za nieważną, to Bank powinien zwrócić Powodowi wszelkie uzyskane korzyści. Mowa tu więc nie tylko o spreadzie, lecz także o odsetkach i innych opłatach uiszczonych na rzecz banku. Często może się okazać, że roszczenia możliwe do dochodzenia są nawet kilkanaście razy wyższe niż roszczenie o zwrot tzw. spreadu.

Pomoc frankowiczom – skontaktuj się z Kancelarią wypełniając formularz:

Nasza Kancelaria oferuję pomoc frankowiczom, którzy zdecydują się zawalczyć o nienależnie zapłacone na rzecz banków pieniądze. Jeśli są lub byli Państwo stroną umowy kredytu we frankach szwajcarskich i zainteresowani są Państwo nawiązaniem współpracy z Kancelarią uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego oraz załączenie skanu umowy. Po wstępnej analizie umowy kredytowej skontaktujemy się z Państwem przedstawiając naszą opinię na temat możliwości dochodzenia roszczeń od banku. W razie pytań zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.


Autorzy:
– radca prawny Wojciech Adamski
– adwokat Wojciech Luty


Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Przedstawiony tekst jest prezentacją stanowiska w zakresie prawa oraz bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może stanowić podstawy do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.j. z późn. zm.).


* Pola wymagane

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.