POLSKIE SĄDY PONOWNIE STAJĄ PO STRONIE FRANKOWICZÓW

We wrześniu i październiku bieżącego roku zapadły kolejne korzystne dla Frankowiczów wyroki dotyczące zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych.

Zarówno Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w dniu 11 września 2017 roku, jak i Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 16 października 2017 roku, oceniając umowy kredytów indeksowanych, uznały klauzule indeksacyjne za nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorców. Sądy przyjęły przy tym, że umowy nie zawierały braków, które należałoby uzupełnić innymi przepisami, a umowy mogły być wykonywane dalej bez stosowania niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Przyjęto zatem, że w związku z usunięciem klauzul abuzywnych (niedozwolonych) kredyt jest w istocie kredytem złotówkowym z zachowaniem oprocentowania obliczanego z zastosowaniem wskaźnika LIBOR. Sądy nie uznały jednak, że umowy te są z tej przyczyny nieważne.

KWOTY UZYSKANE PRZEZ FRANKOWICZÓW

Sądy zasądziły na rzecz Frankowiczów, którzy zawarli umowy kredytu indeksowanego, kwoty od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych tytułem zwrotu nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych.

WYROK UNIEWAŻNIAJĄCY UMOWĘ KREDYTU DENOMINOWANEGO

W październiku tego roku zapadł także kolejny wyrok unieważniający umowę kredytu denominowanego. Tym razem sąd nie poprzestał jednak jedynie na kwestionowaniu zapisów umowy kredytu walutowego. Wziął także pod uwagę okoliczności poprzedzające podpisanie samej umowy kredytowej. Sąd między innymi przyjął za niedopuszczalne i naganne zachowanie pracowników banku, którzy wadliwie udzielali informacji na temat kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich, udzielając informacji na temat kosztów umowy, korzyści oraz ryzyka zaciągnięcia zobowiązań w obcej walucie. Naganność zachowania pracowników banku poprzedzającego zawarcie umowy przemawiała za uznaniem całej umowy za nieważną, a kwestia indeksacji i jej skutków dla umowy była drugorzędna.

Powyższy wyrok daje kolejny argument do walki z nieuczciwymi praktykami banków, udzielających kredytów we frankach szwajcarskich.

Z BANKAMI DA SIĘ WYGRAĆ

Omówione wyżej wyroki pokazują, że kredytobiorcy mają realne szanse na ochronę swoich praw na drodze sądowej. Co istotne, stanowisko przyjęte przez sądy pokrywa się z argumentacją, którą stosujemy reprezentując Frankowiczów przed sądami.

#pomocfrankowiczom