ORZECZENIE TSUE W SPRAWIE DZIUBAK CZ. II – UZUPEŁNIENIE LUKI

W sprawach frankowych sporną kwestią było uzupełnienie luki powstałej po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych (oczywiście przy założeniu, że umowa nie upada w całości). W szczególności Banki nierzadko w swojej argumentacji odwołują się do ogólnych norm prawa cywilnego, żądając uzupełnienia luki przepisami odwołującymi się do zasad współżycia społecznego. W tym zakresie orzeczenie TSUE wydane w sprawie małżeństwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG  C‑260/18  w dniu 3 października 2019 roku może okazać się bardzo pomocne.

Brak podstaw do zastąpienia nieważnych klauzul w umowach frankowych

Trybunał wskazał, że artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG stoi na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, czyli na podstawie przepisów o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów. Istotne jest przy tym, że na gruncie polskiego systemu prawnego brak jest takich przepisów dyspozytywnych, które mogłyby uzupełnić lukę zaistniałą po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych.

Trybunał wprost zatem wskazał, że nie można wypełniać luki powstałej po usunięciu klauzuli indeksacyjnej przepisami o charakterze ogólnym. Wydaje się, że tym samym Banki pozbawione zostały znacznej części dotychczasowej argumentacji i będą teraz zmuszone zmienić swoją linię obrony przed roszczeniami Frankowiczów.

Interes konsumenta przede wszystkim

Zgodnie z ww. wyrokiem TSUE wskazany artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG stoi także na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

Z powyższego wynika, że polskie sądy nie powinny niejako „na siłę” dążyć do utrzymania w mocy umowy o kredyt frankowy niezależnie od woli konsumenta.

Pomoc Frankowiczom – skontaktuj się z Kancelarią wypełniając formularz:

Nasza Kancelaria oferuję pomoc Frankowiczom, którzy zdecydują się zawalczyć o nienależnie zapłacone na rzecz banków pieniądze. Jeśli są lub byli Państwo stroną umowy kredytu we frankach szwajcarskich i zainteresowani są Państwo nawiązaniem współpracy z Kancelarią uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego oraz załączenie skanu umowy. Po wstępnej analizie umowy kredytowej skontaktujemy się z Państwem przedstawiając naszą opinię na temat możliwości dochodzenia roszczeń od banku. W razie pytań zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.


Autorzy:
– radca prawny Wojciech Adamski
– adwokat Wojciech Luty


Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Przedstawiony tekst jest prezentacją stanowiska w zakresie prawa oraz bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może stanowić podstawy do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.j. z późn. zm.).


* Pola wymagane

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.