ORZECZENIE TSUE W SPRAWIE DZIUBAK CZ. I – UNIEWAŻNIENIE UMOWY FRANKOWEJ

Wydany w sprawie małżeństwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG C‑260/18 wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 roku wskazał sposób, w jaki prawidłowo należy w sprawach frankowych interpretować artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG. Ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób Trybunał odniósł się do kwestii unieważnienia umów frankowych.

Nieważność umowy frankowej

Zdaniem TSUE, artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Trybunał potwierdził tym samym możliwość przyjęcia przez Sąd, że umowa kredytu w wypadku wyeliminowania klauzul abuzywnych w ogóle nie wiąże stron, czyli jest nieważna. Pozwala to Frankiewiczom w ewentualnym procesie podnosić zarzut nieważności umowy i w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia definitywnie pozbyć się kredytu frankowego.

Wola konsumenta a skutki unieważnienia umowy frankowej

Trybunał stwierdził również, że artykuł 6 ust. 1 dyrektywy powinien być przy tym interpretowany w ten sposób, że co prawda skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia całości umowy należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, to jednak – do celów tej oceny – decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie.

Z powyższego wynika istotna wskazówka dla polskiego sądu orzekającego w sprawie frankowej. Istotnym problemem w sprawach frankowych była bowiem kwestia, czy ocena skutków upadku całej umowy dla konsumenta powinna następować przy uwzględnieniu okoliczności istniejących w chwili jej zawarcia, czy też w chwili zaistnienia sporu pomiędzy stronami odnośnie do skuteczności danej klauzuli. Mając na uwadze stanowisko Trybunału sądy orzekające w sprawach frankowych nie powinny już mieć wątpliwości, że oceniając, czy unieważnienie umowy wywoła korzystne czy też niekorzystne konsekwencje dla konsumenta, analizować należy w chwili zaistnienia sporu, wytoczenia powództwa. Istotne jest przy tym to, że sąd nie powinien w takim przypadku pomijać woli Frankowicza, która ma decydujące znaczenie dla oceny sądu.

Łatwiejsza droga dla Frankowiczów

Podsumowując, Trybunał udzielając odpowiedzi na przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie zagadnienia, poprzez doprecyzowanie wykładni artykuł 6 ust. 1 dyrektywy, otworzył drogę do unieważniania umów frankowych w całości. Oczywiście rozstrzygniecie to nie przesądza, że każda umowa zostanie unieważniona, niemniej jednak sądy prawdopodobnie częściej zaczną rozważać taką możliwość.

Pomoc Frankowiczom – skontaktuj się z Kancelarią wypełniając formularz:

Nasza Kancelaria oferuję pomoc Frankowiczom, którzy zdecydują się zawalczyć o nienależnie zapłacone na rzecz banków pieniądze. Jeśli są lub byli Państwo stroną umowy kredytu we frankach szwajcarskich i zainteresowani są Państwo nawiązaniem współpracy z Kancelarią uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego oraz załączenie skanu umowy. Po wstępnej analizie umowy kredytowej skontaktujemy się z Państwem przedstawiając naszą opinię na temat możliwości dochodzenia roszczeń od banku. W razie pytań zapraszamy także do kontaktu telefonicznego.


Autorzy:
– radca prawny Wojciech Adamski
– adwokat Wojciech Luty


Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Przedstawiony tekst jest prezentacją stanowiska w zakresie prawa oraz bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może stanowić podstawy do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.j. z późn. zm.).


* Pola wymagane

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.