Koszt posiłków dla pracowników może być kosztem uzyskania przychodu

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usługi gastronomicznej i cateringowej dla pracowników (koszt posiłków dla pracowników).

Stan faktyczny

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) nabywał usługi gastronomiczne dla swoich pracowników w postaci gotowych posiłków spożywanych przez nich w trakcie czasu pracy. Powyższy zakup dokumentowany jest fakturami VAT wystawianymi na Wnioskodawcę, oznaczanych jako nabycie usługi gastronomicznej, ze wskazaniem 8% stawki podatku VAT. W przyszłości Wnioskodawca zamiast usług gastronomicznej będzie nabywać usługę cateringową. W konsekwencji nabycia usługi gastronomicznej (w przyszłości usługi cateringu) Spółka stwarza swoim pracownikom możliwość odebrania gotowego posiłku z wyznaczonego miejsca. Celem nabywania przez Wnioskodawcę takiej usługi jest realizacja w jak największym stopniu polityki firmy zakładającej zapewnienie jak najlepszej efektywności wykonywanej pracy.

Głodny pracownik to zły pracownik

Na gruncie wyżej opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca wniósł o rozstrzygnięcie, czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatki na nabycie usługi gastronomicznej, cateringowej dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługiwać będzie mu z tytułu nabycia usługi gastronomicznej, cateringu na rzecz swoich pracowników, w celu bardziej efektywnego wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych, prawo do zaliczenia powstałych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Aby dany wydatek mógł zostać przez Spółkę zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z jego zasobów majątkowych,
 • jest on definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • został on poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek został właściwie udokumentowany.

Koszt posiłków dla pracowników może być kosztem uzyskania przychodu

Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i wyjaśnił, że kosztem uzyskania przychodów będzie wydatek, spełniający łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty),
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie został wymieniony w art. 16 updop.

Organ podkreślił, że wśród kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów są także tzw. koszty pracownicze obejmujące m.in. świadczenia wypłacane na rzecz pracowników wraz z narzutami, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, ale również i inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie pracowników.

Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

W świetle przytoczonych przepisów należy zauważyć, że w omawianej sprawie Wnioskodawca prowadząc określoną działalność gospodarczą zdecydował się na poniesienie wydatków w postaci zakupu posiłków dla pracowników – bądź to w formie usługi gastronomicznej, bądź to w formie usługi cateringowej. Celem nabywania przez Wnioskodawcę takiej usługi jest realizacja w największym możliwym stopniu polityki firmy zakładającej zapewnienie jak najlepszej efektywności wykonywanej pracy przy równoczesnym zmniejszeniu wpływów czynników zewnętrznych na organizację pracy. Należy więc stwierdzić, że ponoszone przez Spółkę wydatki dotyczące zakupu posiłków w postaci usługi gastronomicznej/cateringowej z przeznaczeniem dla pracowników, są przejawem i wyrazem starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody. Nie są to również wydatki wyłączone z kosztów podatkowych gdyż wydatki te są/będą finansowane ze środków obrotowych, a także nie można ich uznać za koszty reprezentacji, gdyż przy ocenie wydatków pod kątem ich reprezentacyjnego charakteru należy mieć na względzie ich cel, który musi polegać na wykreowaniu pozytywnego obrazu podatnika (w tym wypadku Wnioskodawcy) jako celu wyłącznego bądź dominującego, co w omawianej sytuacji nie ma miejsca.

Reasumując Organ stwierdził, że wskazane we wniosku wydatki poniesione na rzecz pracowników mogą stanowić koszty podatkowe pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Źródło: interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29.12.2017 roku, nr 0111-KDIB2-1.4010.276.2017.3.JP.

 Author: Wojciech Luty
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, po której ukończeniu zdał z wyróżnieniem egzamin adwokacki uzyskując jeden z najlepszych wyników. Wspólnik oraz jeden z założycieli Kancelarii. Prywatnie pasjonat kolarstwa szosowego i fotografii.